o nás

  • Jsme čtyři neziskové organizace ze tří evropských zemí – Česká republika, Rakousko a Slovensko.
  • Nabízíme různé služby, ale sdílíme jednu cílovou skupinu – sociálně znevýhodněné osoby.
  • Hodláme zlepšit jejich životní situaci a postavení na trhu práce díky vývoji nového nástroje mapování kompetencí.
  • Každý z nás přináší do projektu jedinečné zkušenosti nezbytné pro zdárnou realizaci projektu.

AKROPOLIS má rozsáhlé zkušenosti s prací s klienty, kteří se vracejí na trh práce, dále se sociálně vyloučenými a také disponuje zkušenostmi v oblasti  rodičovských kompetencí.

MIGRARE Zentrum für MigrantInnen má z partnerských organizací nejvýraznější zkušenosti s mapováním kompetencí, využívá švýcarskou metodologii CH-Q. Z tohoto důvodu je rakouská organizace, která se zaměřuje na práci s migranty v Horním Rakousku,  hlavním tvůrcem nové metody mapování kompetencí.

GIC NORA disponuje zkušeností z práce s romskými ženami, které čelí vícenásobné diskriminaci na trhu práce. GIC NORA má v týmu také několik zkušených evaluátorek, které zajistí evaluaci projektu a také nově vzniklé metodologie.

Miesto POD SLNKOM pracuje s klienty na základě přístupu vyplývajícího z konceptu Mosty z chudoby. Hlavní cílovou skupinou jsou sociálně vyloučené osoby.

LOGO.popis

CENTRUM AKROPOLIS je nezisková organizace sídlící v Uherském Hradišti v České republice. Jsme vzdělávací, rodinné a dobrovolnické centrum, které bylo založeno v roce 2007. Centrum nabízí širokou škálu aktivit pro děti, mládež, dospělé a pro celé rodiny.

Hlavním cílem je nabídnout lidem a místní komunitě možnosti aktivního trávení volného času, příležitost k seberealizaci a dalšímu vzdělávání. Akropolis se zaměřuje především na problematiku rovnosti žen a mužů, na integraci lidí s omezenými příležitostmi na trh práce a individuální poradenství.

Akropolis se dlouhodobě věnuje práci s osobami znevýhodněnými na trhu práce, primárně se jedná o cílové skupiny rodiče vracející se z mateřské či rodičovské dovolené na trh práce (rodičovská dovolená je v České republice extrémně dlouhá – může trvat až 4 roky), dále osoby 50+ a osoby se zdravotním postižením (fyzickým). Připravujeme pro ně kurzy motivační, rekvalifikační kurzy, poradenství, bilanční diagnostiku. Během práce s výše uvedenými cílovými skupinami jsme zjistili, že námi používané nástroje na aktivizaci cílových skupin je žádoucí rozšířit o metodiku mapování kompetencí, která bude ušita na míru právě osobám znevýhodněným a která poskytne tolik potřebný impuls k aktivizaci osobního potenciálu a zvednutí sebevědomí při návratu na trh práce.

migrare_color

MIGRARE Zentrum für MigrantInnen je nezisková organizace založená v roce 1985 v Horním Rakousku. Počáteční služby sestávaly z vícejazyčného poradenství pro migranty. V následujících 30 letech se nabídka služeb rozšířila. Dnes má Migrare 3 oddělení, která mají všechny společný cíl, a to inkluzi migrantů v Rakousku.

Oddělení vícejazyčného poradenství: v roce 2015 bylo realizováno téměř 30 000 konzultací informujících klienty o sociálních, právních a zaměstnaneckých záležitostech. Součástí bylo i psycho-sociální poradenství a poradenství zaměřené na dluhy, půjčky či rozvody.

Oddělení služeb spojených s kompetencemi: toto je nejnovější oddělení, které nabízí služby vztahující se ke kompetencím (mapování kompetencí, vzdělávací poradenství, poradenství ohledně uznání kvalifikace, aj.)

Projektové oddělení: toto oddělení nabízí vzdělávací služby s cílem lepší inkluze a projekty zaměřené na specifické cílové skupiny a témata rovněž zacílené na inkluzi.

_logo NORA_zakladni

Genderové informační centrum NORA je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je prosazovat rovnost žen a mužů v české společnosti. Svými aktivitami si klade za cíl především zlepšit postavení žen.

GIC NORA zahájilo svoji činnost na podzim roku 2004. Svojí činností mělo naplnit potřebu realizace genderových aktivit i mimo akademickou obec, kam většina z nich zpočátku směřovala. Zásadním způsobem se na založení a na plánovaných aktivitách GIC NORA podílely tři brněnské organizace: Gender centrum FSS MU, zájmové sdružení žen Medúza a Stud Brno: občanské sdružení gayů a leseb.

GIC NORA se postupně stalo profesní genderovou organizaci čítající řadu odbornic a externích spolupracovnic.

MIESTO_POD_SLNKOM_LOGOTYPE

Miesto pod slnkom poskytuje všeobecně prospěšné služby v Košickém kraji, a to od roku 2002. Našimi službami jsou: sociální poradenství a specializované poradenství lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Nabízíme množství aktivit a programů pro jednotlivce, rodiny s dětmi a mládež.

Naším hlavním cílem je pomoci rodinám stabilizovat své rodinné prostředí. Skutečnými problémy, s nimiž klientům pomáháme, jsou dlouhodobá nezaměstnanost, nízké příjmy, špatná bytová situace. To vše ohrožuje funkčnost rodiny, zabezpečení potřeb dětí a jejich výchovy.

Klientům poskytujeme pomoc při začleňovaní jednotlivých členů rodiny do společnosti, hledání zdrojů a potenciálu, prostoru na seberealizaci. Pomáháme jim rozhodovat se a jednat způsobem, který je smysluplný, společensky přijatelný a užitečný.