Nikdy to nekončí!

Mezinárodní projekt Competence Kaleidoscope vyvrcholil v měsíci květnu 2018 uspořádáním 3 závěrečných konferencí. Jedna z nich s podtitulem “Kariérové vzdělávání aneb nikdy to nekončí” proběhla dne 17. května 2018 v prostorech Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně. Konferenci společně připravily dvě české neziskové organizace, které jsou zapojeny do realizace projektu Competence Kaleidoscope. Jednalo se o Akropolis a Genderové informační centrum NORA.

Konference byla rozdělena do dvou částí. V té první si publikum čítající okolo 100 osob vyslechlo několik příspěvků zejména k tématu kariérového vzdělávání. Výjimkou bylo vystoupení odborníka ze společnosti LMC Tomáše Ervína Dombrovského, který se věnoval aktuálním trendům na českém trhu práce. V odpolední části měli účastníci a účastnice konference možnost vyzkoušet si některé aktivity využívané v nově vytvořeném kurzu mapování kompetencí, který vznikl právě díky projektu.

Hlavním hostem konference byl všeobecně uznávaný dánský akademik a vysokoškolský pedagog Peter Plant aktuálně působící na University of South-East Norway. Jeho přednáška “Kariérové vzdělávání a kariérový management: Proč a jak?” zaujala kromě inspirativních odborných poznatků zohledňujících mj. genderové aspekty výběru profese také osobitým způsobem prezentace.

Na konferenci dále vystoupili oba tvůrci kurzu mapování kompetencí pro osoby sociálně znevýhodněné Competence Kaleidoscope, a to Lisa Filzmoser a Florian Hinterberger z partnerské organizace migrare Zentrum für MigrantInnen. Seznámili účastníky a účastnice konference s vývojem metody, jejími myšlenkovými pilíři a také s obtížemi, na které během přípravy kurzu naráželi.

A nesmíme opomenout zmínit vystoupení dvou význačných českých odbornic na kariérové poradenství a vzdělávání – akademičky Lenky Hlouškové z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a kariérní poradkyně Heleny Košťálové z Evropské kontaktní skupiny.

Jednotlivé příspěvky jsou k dispozici zde.

 

Mezinárodní konference Kariérové vzdělávání aneb nikdy to nekončí

Genderové informační centrum NORA, o.p.s. a Akropolis, z.s. pořádá dne 17. května 2018 na Krajském úřadě JMK v Brně, Cejl 530/73 mezinárodní konferenci „Kariérové vzdělávání aneb nikdy to nekončí“. Program konference najdete zde. Registrace se uskutečňují prostřednictvím formuláře uvedeného zde.

Registrace na konferenci probíhá do 11. května 2018.

 

Zvyšovanie kompetencií a aktivizácia osôb ohrozených nezamestnanosťou

N.o. Miesto pod slnkom Vás srdečne pozýva na medzinárodnú odbornú konferenciu „Zvyšovanie kompetencií a aktivizácia osôb ohrozených nezamestnanosťou“ v rámci projektu Erasmus+, ktorá sa uskutoční 29.mája 2018 v Hotely Yasmin, Košice. Podrobnejšie informácie v priloženej pozvánke.

Registrácia sa uskutočňuje prostredníctvom formulára:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGiCPti5fY330ZD-EE_tKvL6btXIdH18TieROtAbPt5B8zEA/viewform?usp=sf_link

Program konferencie a ďalšie pokyny budú zaslané prihláseným účastníkom.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Tematický rámec konferencie:

 • sociálna práca s nezamestnanými osobami,
 • sociálne a psychologické aspekty nezamestnanosti,
 • špecifiká sociálnych skupín najviac ohrozených nezamestnanosťou,
 • kompetencie nezamestnaných a práca s nimi,
 • metódy a techniky práce s nezamestnanými osobami,
 • aktivizácia nezamestnaných,
 • možnosti odborného poradenstva pre nezamestnaných,
 • formálne, neformálne a nie formálne vzdelávanie pre nezamestnaných.

 Na konferencii budú prezentované pozvané odborné prednášky.

Odborní garanti konferencie:

prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.

doc. PhDr. Peter Brnula, PhD.

doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.

doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.

Forma účasti:

 • osobná účasť na konferencii so zverejnením príspevku na webovej stránke konferencie od 22.05.2018 s možnosťou účasti na odbornej panelovej diskusii počas konferencie,
 • osobná účasť na konferencii bez zverejnenia príspevku s možnosťou účasti na odbornej panelovej diskusii počas konferencie,
 • zverejnenie príspevku na webovej stránke konferencie od 22.05.2018 bez osobnej účasti na konferencii.

Výstupom z konferencie bude recenzovaný elektronický zborník príspevkov.

Na konferenciu je možné sa prihlásiť:

 • účasť so zverejnením príspevku – do 30.04.2018
 • účasť bez zverejnenia príspevku – do 20.05.2018

Stud vystřídaly slzy dojetí i smích

IMG_8725IMG_8721

Nové zkušenosti, užitečné rady a často i znovunalezené sebevědomí si odnášela více než desítka odhodlaných žen z pilotního kurzu Kaleidoskop kompetencí (matky s malými dětmi, romské ženy, absolventky vysoké školy). Jeho nabitý program sloužil ke zmapování schopností a dovedností účastnic kurzu. Po dobu čtyř dnů se skupinka scházela v budově Veřejného ochránce práv v Brně.

Ačkoliv se na pondělním setkání většina z nich ostýchala hlouběji otevřít před druhými, poslední den ukázal, jak málo stačí ke vzájemnému poznání. Interaktivní forma a akční přístup lektorek v ženách vzbudil zájem a prolomil ledy. Při vzájemném hodnocení získaly pozitivní zpětnou vazbu, která znamenala další dávku povzbuzení.

Primárně šlo o poznání sebe sama. Připravené úkoly a aktivity pomohly účastnicím k nalezení schopností a dovedností, které mohou uplatnit na trhu práce. Ženy se často podceňovaly – kurz jim ale ukázal, že i např. péče o dítě jim může pomoci rozvinout důležité dovednosti. Například schopnost organizovat čas a práci je klíčová vlastnost nejen pro maminky, ale třeba pro pozici manažerky.

 

IMG_8723 IMG_8713

Druhý den daly lektorky slovo personalistce Denise Janatové. Vysvětlila například, čemu se v životopise vyvarovat nebo jak ho naopak udělat zajímavým, a popisovala, jak vypadá pracovní pohovor. Ženy se tak dozvěděly třeba to, že se zaměstnavatel či personalista nesmí uchazečky ptát na rodinnou situaci, případné těhotenství nebo sexuální orientaci.

Pracovní pohovor si účastnice vyzkoušely na vlastní kůži. Lektorky ho pojaly formou „rychlého rande”. Ženy tak musely o té druhé zjistit co nejvíce informací během pouhých několika minut. Vžily se jak do role zaměstnavatelky, tak i žadatelky o práci. Součástí pohovoru byly i záludné otázky z reálných pohovorů. Ženy si tak mohly pracovní pohovor nanečisto vyzkoušet a připravit se na případné nepříjemné situace či otázky.

Kurz zakončily lektorky Kateřina Hodická a Kateřina Kelarová předáním certifikátů. Mimo něj zúčastněné ženy domů odnášely mnoho zkušeností, užitečných rad a úsměv na rtech.

IMG_8726    IMG_8714

Autorka článku: Nikola Málková

Kaleidoskop kompetencí aneb jak probíhal pilotní kurz

Před pár dny proběhla mezinárodní schůzka, které se zúčastnily čtyři organizace zaangažované v projektu Kaleidoskop kompetencí. Společně rozebíraly klady a zápory pilotního kurzu. Vyzpovídal jsem vedoucí centra Akropolis z Uherského Hradiště Jitku Janíkovou a Martu Chabadovou z organizace Miesto pod Slnkom ze slovenských Košic. Začtěte se do rozhovoru a zjistěte jejich osobní názory a zkušenosti s projektem.

 IMG_2959IMG_2969

Jaký je Váš názor na projekt Kaleidoskop kompetencí?

Jitka: Myšlenka projektu vznikla v naší organizaci, kdy jsme hledali cesty, jak lépe připravit naši cílovou skupinu (rodiče vracející se na trh práce po MD/RD) pro návrat na trh práce. Došli jsme k závěru, že nejdůležitější je uvědomění si silných stránek a nácvik jejich prezentace. Proto si myslím, že je tento projekt důležitý a má smysl.

Marta: Myslím, že je to úžasná věc. U nás na Slovensku jsem se zatím nesetkala s tím, aby se někdo takto systematicky věnoval nezaměstnaným. A dokonce mám pocit, že u nás nejsou ani žádné agentury, které by se touto problematikou profesionálně zabývaly. Možná jen ve větších městech, v Bratislavě, v Košicích, ale určitě ne v regionech, kde jsou menší města.

Jak se Vám spolupracovalo s ostatními organizacemi při sestavování tohoto projektu?

Jitka: Spolupráce při přípravě projektu i při jeho realizaci byla a je bez problémů. Partneři jsou si vědomi svých zodpovědností a úkolů.

Marta: Výborně. Byla jsem nadšená. Pro mě byl trochu větší problém jazyková bariéra, neboť nejsem tak zběhlá v anglickém a německém jazyce. Myslím, že ze strany našich zahraničních partnerů byl na nás brán velký ohled.

Zkoušeli jste si před pilotní verzí kurz nanečisto?

Jitka: Ne. První zkušenost jsme získali až při prvním pilotu.

Marta: Ano, ale nebylo to tak úspěšné jako pilotní kurz. Měli jsme problémy především organizačního charakteru. Činilo nám velký problém, než jsme danou skupinu dali dohromady. Některým ženám to vyhovovalo dopoledne a jiným zas odpoledne. Hledali jsme různé kompromisy, ale přesto nám postupně klientky odcházely, a když si chtěly chybějící hodiny nahradit, nebyl pro to už prostor.

Jaká byla Vaše cílová skupina v pilotním kurzu?

Jitka: Naše cílová skupina jsou rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, rodiče malých dětí a také 50+.

Marta: Našimi klientkami byly ženy, které jsou dlouhodobě na mateřské, a absolventky vysokých škol, které neměly ještě práci a měly problém uplatnit se na trhu práce.

Jak se Vám s nimi pracovalo?

Jitka: Velmi dobře. Naše cílová skupina je ve většině případů spolupracující. Aktivně se zapojuje do jednotlivých činností a hlavně chce na sobě pracovat.

Marta: Velmi dobře. Vytvořili jsme skupinku tvořenou z osob, které mají dlouhodobý problém. Pracujeme v regionu, kde je poměrně vysoká nezaměstnanost, a proto byl pro ně kurz velmi přínosný. I ze zpětné vazby jsme se dozvěděli, že byly účastnice nadšené a že by bylo velmi přínosné, kdyby tento projekt pokračoval i pro jiné cílové skupiny.

Vyskytly se nějaké komplikace během kurzu?

Jitka: Nenazývala bych to přímo komplikacemi. Určitě nám práci ztěžovala nedochvilnost určitých klientek s malými dětmi, a dále situace, kdy klient vynechal jeden modul.

Marta: U nás byl problém s kompetenčními kartami, neboť jsme dostali špatný překlad. Ono se to překládalo z německého jazyka do anglického, z anglického do českého a poté do slovenského jazyka. Museli jsme si to přeložit do slovenského jazyka, protože pro některé klientky byl problém pochopit český význam. Měli jsme například kartičku, která byla přeložena jako sociální závazek, což jsem sama měla problém pochopit, co je tím myšleno. A když jsme si to přeložili z anglické verze, tak jsme zjistili, že je to sociální poslání, což je úplně něco jiného. Někdy se nám také stávalo, že chyběly některé kompetence, u kterých klientky věděly, že jimi disponují, ale nebyly nikde uvedeny.

Jaké byly odezvy od cílové skupiny?

Jitka: Odezvy byly velmi pozitivní. Účastnice si pochvalovaly jak obsahovou náplň, tak způsob realizace. Bylo oceněno například to, že je kurz praktický, nutí účastníce nad sebou přemýšlet a pracovat na sobě. A že každý den odcházely s novou zkušeností.

Marta: Naše cílová skupina vyjádřila velkou spokojenost.

IMG_2972IMG_2975

Jak se Vám psaly profily klientů?

Jitka: Napsat profil nebylo vůbec jednoduché. Vystihnout člověka, pokud ho znáte jen krátkou dobu, je hodně těžké. Navíc jako lektor máte psát jen skutečnost a ne domněnky, často nemáte možnost si domněnku ověřit.

Marta: Psaly se těžko. Hledat správná slova tak, abychom nikoho neurazili anebo nebyli naopak až moc podbíziví, není vůbec jednoduché. S profily mi pomáhala kolegyně a myslím, že se nám je nakonec podařilo sepsat ke spokojenosti klientek.

V čem spatřujete hlavní přínos projektu?

Jitka: Pokud projekt naplní svůj cíl – vyvine jednoduchou a finančně nenáročnou metodu, která provede klienta procesem nacházení, pojmenování a porozumění vlastním kompetencím, jejich zvnitřněním a propojením s trhem práce, budu spokojená.

Marta: V podpoře sebevědomí a přípravě na trh práce. Myslím, že projekt také povzbuzuje tvořivou stránku a hodnotu člověka, a tím otevírá nové perspektivy. Měli jsme jednu tichou a nesmělou účastnici, která se díky kurzu otevřela a uvědomila si svoje silné stránky. Ze zakřiknutého a nejistého stvoření, se kterým celý život mával vítr, vyrostla osoba, která si uvědomila svoji hodnotu. To byl náš velký úspěch.

Změnili byste něco v projektu?

Jitka: V projektu jako takovém ne. Možná bych nyní po 1,5 leté zkušenosti s jeho realizací změnila určité kroky, které jsme v projektu udělali.

Marta: Po organizační stránce bych možná snížila intervaly mezi jednotlivými dny. Po dobu jednoho měsíce, ve kterém kurz probíhá, se může stát cokoliv, jak na straně účastníka, tak i lektora. Také jsme se bavili, že je problém do tohoto projektu zapojit muže. Kurz je postaven tak, že je určen hlavně pro ženy. Podle mě muž není stavěn tak, aby se svěřoval se svými problémy a neúspěchy, obzvlášť když jsou v kurzu samé ženy a jeden nebo dva muži. Myslím, že by bylo přínosné upravit kurz tak, aby byl vhodný i pro muže. Zaměřit se u nich více na praktickou stránku, jako je příprava životopisu, jak se připravit na pohovor nebo jak pracovat s inzeráty. Určitě bych ale upravila odbornou terminologii používanou v kurzu, která může být složitá pro osoby s nižším vzděláním.

Naplnil kurz Vaše očekávání?

Jitka: Cílem kurzu bylo ověřit metodu. Vyzkoušet jednotlivé aktivity, zda fungují nebo ne. To se povedlo, máme spoustu připomínek a námětů ke změnám. V tomto ohledu kurz určitě moje očekávání splnil. Některé moje obavy se potvrdily, jiné byly vyvráceny.

Marta: Ano, určitě.

Co Vám kurz osobně přinesl?

Jitka: Určitě jsem poznala spoustu zajímavých lidí a osudů. Z lektorského hlediska jsem vyzkoušela nové aktivity a techniky. Kurz jsem lektorovala spolu s kolegyní a zjistily jsme, že ve dvou se kurz úžasně vede. Lektoři se mohou doplňovat, jeden vede skupinu a druhý může hlídat čas, harmonogram, reakce skupiny atd. Je to prostě pohoda.

Marta: Zajímavá otázka. Práce byla jedinečná a jiná, než dělám běžně. Bylo pěkné sledovat účastnice, jak na sobě pracují. Ráda bych v této činnosti pokračovala, protože si myslím, že to má význam. Měla jsem dobrý pocit z dobře vykonané práce.

Robin Stejskal

KALEIDOSKOP KOMPETENCÍ

21

V konferenční místnosti Veřejného ochránce práv právě probíhá kurz Kaleidoskop kompetencí, jehož smyslem je pomoci znevýhodněným osobám najít cestu zpět na trh práce. Rozhlížím se kolem sebe, lektorky působí na rozdíl od účastníků klidným a sebevědomým dojmem. Pilotní verzi si nedávno vyzkoušely na skupině studentů, se kterými absolvovaly celý program vzdělávací metody, a nyní tak budou moci uplatnit získané zkušenosti.

Kurzu se účastní ženy a muži různých národností. Někteří utíkají před válkou a jiní si přejí začít nový život. Každý z nich si nese vlastní příběh. Některé příběhy jsou smutné a jiné plné nadějí. Jedno však mají všichni účastníci společné, přejí si najít v České republice práci. A k tomu jim mají dopomoci lektorky Kateřina Hodická, Kateřina Kelarová a Barbara Dobešová.

Protože jsou zde lidé z různých zemí, napadá mě, jak asi bude probíhat výuka, při které se protínají různé kultury a zvyky. Je zde např. žena pocházející z Mexika. Jednou by si ráda otevřela vlastní kavárnu a právě během kurzu by si měla uvědomit, jestli disponuje patřičnými dovednostmi a pevným odhodláním k dosažení stanoveného cíle. Kurzu se také účastní žena původem z Indie, rodina ze Sýrie a muž z Nigérie, který svou herkulovskou postavou vzbuzuje v ostatních patřičný respekt. Přemýšlím, jaký je asi jeho příběh.

3

Probíhá úvodní seznámení. Jako první se představuje muž z Nigérie. Jmenuje se Akintola; usmívá se a já posléze zjišťuji, že je to velmi přátelský a společenský člověk, který stejně jako já miluje kočky. Kvůli nebezpečné práci byl nucen opustit svou vlast a rodinu a požádat Českou republiku o azyl.

Postupně se představují ostatní. Prvotní nervozita, která z nich vyzařovala, pozvolna opadává. Celé sezení probíhá v přátelském a neformálním duchu. Mé počáteční obavy, vycházející z odlišných národností, se ukazují jako zbytečné.

Nepřekvapí mě, když si Akintola v následující aktivitě, při které si mají účastníci zvolit zvíře, kterým by se chtěli stát, vybere klokana. Stejně jako klokan i on cítí potřebu chránit své děti. Protože většina účastníků je již rodiči, občas kolem mě proběhnou jejich hraví potomci. Usadí se přede mnou na koberec a berou do ruky pastelky. Přestože každé dítko mluví jiným jazykem, malování je stmelí. A když je tato aktivita přestane bavit, použijí pastelky jako základní kameny ke stavbě domů. Kdo ví, třeba i oni během kurzu v sobě objeví skryté vlohy k architektuře či malířství.

4

Mezitím jedna z lektorek vypráví příběh pojednávající o lučištníkovi a jeho šípu od Jorge Bucayho. Jeho smyslem je zúčastněným vysvětlit, že je vždy důležité mít stanovený cíl, a to nejen v osobním, ale i v pracovním životě. Jedině tak si bude člověk schopen najít práci, která ho bude naplňovat.

5 6

Během kurzu si účastníci zkouší i praktické věci. Rozdělují se např. do skupinek a dostávají za úkol vžít se do role zaměstnavatele, jenž hledá ideální zaměstnance, a vypsat klíčové dovednosti, které po nich bude požadovat. Vysvětlují si rovněž, jak se chovat na pracovním pohovoru a vzápětí si všichni zkouší roli dotazovaného.

A jaký dojem z celého programu mají sami účastníci? Na konci kurzu se tváří všichni spokojeně a do objektivu se příjemně usmívají. V samotném závěru dostávají k vyplnění dotazník spokojenosti, který má posloužit lektorkám jako zpětná vazba. Ta je ve velké míře pozitivní a připomínky, které k výuce účastníci mají, mohou pomoci lektorkám celý kurz dále vylepšit. Někteří v dotazníku uvádí, že byl pro ně kurz velkým přínosem a měl by pokračovat i nadále. Nic tak lektorky nepotěší, jako pochvala z dobře vykonané práce, která má smysl.

7 8

Autor: Robin Stejskal

obrazek-5

Setkání v Linci

Setkání v Linci

V rakouském městě Linec se ve dnech 19. – 23. září 2016 sešli představitelé čtyř organizací, a to MIGRARE z Rakouska, GIC NORA a AKROPOLIS z České republiky a MIESTO POD SLNKOM ze Slovenska.
Během týdenního školení všechny zúčastněné organizace zasedaly denně 8 hodin v sídle Migrare a diskutovaly o výhodách a nevýhodách jednotlivých modulů a vylaďovaly v nich drobné nedostatky. Společně procházely a sami na sobě testovaly dílčí prvky metodiky a přicházely s různými podněty a návrhy na vylepšení. Veškerá diskuse probíhala v anglickém jazyce ve velmi příjemné, tvůrčí a spolupracující atmosféře pod vedením Lisy a Floriana z Migrare. Díky týmovému brainstormingu se podařilo vyřešit nové představení kompetenčních karet klientkám a klientům. Zbývá v nich pouze doladit některé překlady pro zvýšení srozumitelnosti textu. Na tomto úkolu v současnosti pracují naše odbornice.
Bezespornou výhodou kurzu jsou prvky „storytellingu“, tzv. vyprávění příběhů ve stylu bajek; nic tak neoživí celý proces jako názorné příklady, které pomůžou klientkám a klientům vžít se do dané situace. Významným přínosem byla rovněž diskuse s psychologem z organizace Migrare, který reagoval na dotazy členů týkajících se emočně nabitých momentů, které by mohly u klientek a klientů během kurzu nastat.
Pracovní část pobytu v Linci byla zpestřena kulturním programem; členové celého týmu měli možnost seznámit se při společné večeři s místní kuchyní a průběžně poznat krásy města během příjemné projížďky turistickým vláčkem. A při výšlapu na kopec Pöstlingberg se jim naskytl skvostný výhled na město a řeku Dunaj.
Vzhledem k nutnosti některých úprav a jejich následného zapracování do projektu se posouvá termín pilotního testování kurzu s klientkami a klienty pro všechny organizace z letošního podzimu na jaro 2017.
img_20160921_102451

img_20160920_090711

FloLis

Metoda mapování kompetencí je na světě

Posledních několik měsíců naši rakouští kolegové Lisa Filzmoser a Florian Hinterberger, za podpory interních expertů a obrovské podpory kolegů, vyvíjeli novou metodu mapování kompetencí “Kaleidoskop kompetencí”. Od prvotního sběru dat v Uherském Hradišti v říjnu 2015 tvrdě pracovali, aby vyvinuli vhodnou metodu pro naši cílovou skupinu, sociálně znevýhodněné s nižším stupněm vzdělání a nízkou sebedůvěrou.

Tento vývoj byl velmi intenzivním procesem. Zohledňoval data klientů a trenérů z našich čtyř partnerských organizací, diskuse s trenéry a různými experty a také zkušenosti z jiných metod mapování kompetencí jako je např. CH-Q. Paralelně probíhal extenzivní výzkum současných obdobných metod, a to jak v rámci existující literatury tak v praxi.

Po pěti měsících výzkumu a sběru dat konečně vyvinuli jádrový koncept metody. Bylo odsouhlaseno, že metoda bude mít modulární strukturu, aby bylo možné ji využívat maximálně flexibilně. Sestává ze 7 různých modulů, z nichž každý trvá okolo 4 hodin a pokrývá široké spektrum témat: od práce na vlastním životopise, osobním dojmu a veřejném vystupování, po formulaci cílů a plánování kroků k nim vedoucích.

Největším benefitem metody je minimalizace písemné práce pro naše klienty. Většina současných metod mapování kompetencí vyžaduje velké množství psaní, což je činí nevhodné pro naši cílovou skupinu. Metoda zahrnuje mnoho různých materiálů, jako jsou Kompetenční karty od Bertelsmann-Stiftung (psali jsme o nich v minulém článku), hry, hraní rolí a mnoho dalších uměleckých způsobů vyjádření tak, aby maximálně vyhovovaly potřebám naší cílové skupiny a Kaleidoskop kompetencí pro ně byl jedinečnou zkušeností!

Dalším krokem nyní bude týdenní zaškolení trenérů našich partnerských organizací, které proběhne již toto září v Linci. Po tomto setkání zrealizuje každá organizace několik vlastních kurzů pro své klienty. Tyto kurzy budou poté vyhodnoceny pro finální doladění celé metody.

CompKal_web_Postupim

Seminář Euroguidance v Postupimi k integraci migrantů a minorit na trhu práce

V červnu 2016 reprezentovala Lenka Introvič organizaci GIC NORA (CZ) na mezinárodním semináři Cross Cultural Guidance and International Careers – Integrating Migrants and Minorities. Seminář, jehož pořadatelem byl program Euroguidance, se uskutečnil ve dnech 1.-2. června 2016 v německém městě Postupim.

Na téma integrace migrantů a minorit na trhu práce zde diskutovalo více než 100 účastníků a účastnic reprezentujících zejména neziskový sektor, školy, univerzity a úřady práce, a to z 11 evropských zemí (Česká republika, Slovensko, Chorvatsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovinsko a Srbsko).

Získané poznatky využijeme právě v projektu Kaleidoskop kompetencí. Konkrétně např. využijeme při mapování dovedností našich klientů a klientek tzv. kompetenční karty.

Prezentace z jednotlivých workshopů mezinárodního semináře v Postupimi naleznete zde.

prez

publikum

sasha-meinert